img

Home > 분석서비스 > 천연물분석

크게 작게 인쇄

HPLC 또는 LC/MS/MS 분석법개발 및 보고서

연구보고서.png                                 
분석법개발1.jpg


분석법개발2.jpg


분석법개발예 이미지.JPG                               


작성예1.png

작성예2.png

 

기능성분 (또는 지표성분) 시험방법 개발, 

시험방법 밸리데이션 계획서/보고서 서비스분석아이콘.png코멘트 0