img

Home > 분석서비스 > 천연물분석

크게 작게 인쇄

발효 배양 소재개발 대행

천연물정제.png                                            

발효소재개발1.jpg
발효소재개발2.jpg

기능성식품과 기능성화장품의 원료를 위해 미생물발효배양을 통한 일차 혹은 이차 대사산물을 이용한 바이오 소재개발연구를 대행합니다.분석아이콘.png코멘트 0